Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma „Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve” mērķis ir iedrošināt klientu saskarsmei ar citiem, uzlabot sociālās, komunikācijas un saskarsmes prasmes, rast idejas sevis pilnveidošanai. Piedaloties nodarbībās, klienti var apgūt un uzlabot dzīves prasmes, pilnveidot sevi, lai justos drošāki un pārliecinātāki dažādos sabiedriskos un kultūras pasākumos; celt pašvērtējumu, padziļināt izpratni un informētību par kultūru, veicināt māksliniecisko izaugsmi, iesaistoties radošās darbnīcās, un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Nodarbībās pasniedzēji pielieto elastīgas metodes – atbilstoši katras mērķgrupas dalībnieku individuālajām vajadzībām. Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar programmu „Saskarsmes un radošās pašizteiksmes apguve”, kas nosaka nodarbību mērķus, uzdevumus un tēmu sadalījumu.

  1. Deju un kustību darbnīca.
  2. Teātra un kustību darbnīca.
  3. Foto, video un IT darbnīca.
  4. Muzicēšanas darbnīca.
  5. Vizuāli plastiskā mākslas darbnīca.
  6. Sociālo prasmju attīstīšanas darbnīca.

Pakalpojumu var pieteikt personīgi vai elektroniski un saņemt pakalpojuma sniegšanas punktos, izvēloties sev atbilstošu radošo darbnīcu. Nodarbības notiek grupās un individuāli.

Augšā