Psiholoģiskās adaptācijas treniņi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma Psiholoģiskās adaptācijas treniņi mērķis ir uzlabot klienta spēju adaptēties sociālajā vidē atbilstoši savām vajadzībām, dotumiem un vēlmēm. Pakalpojums vērsts uz klienta dzīves kvalitātes uzlabošanu, motivāciju iekļauties savā kopienā un dzirdīgo sabiedrībā, palīdz uzlabot saskarsmes prasmes, labāk izprast komunikācijas procesa būtību un apgūt efektīvākus rīcības modeļus.

Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt dzirdes invalīdam veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Šīs situācijas var būt dažādas: šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, izsīkuma izjūta, dzīvesprieka zudums, atkarības (alkoholisms, narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, darba zaudējums, konflikti attiecībās (darbā, ģimenē, skolā u.c.).

Psihologs, sniedzot pakalpojumu, izmanto dažādas metodes (minilekcijas, diskusijas, dažādas spēles un vingrinājumus, testus, lomu spēles, treniņu nodarbības, individuālās konsultācijas utt.) atbilstoši katra klienta vajadzībām un problēmām.

Pakalpojums nodrošināts individuāli vai grupā. Vienā grupas nodarbībā piedalās ne mazāk kā 5 dzirdes invalīdi. Grupu nodarbībās iekļautas šādas tēmas:

  1. Komunikācijas barjeru pārvarēšana.
  2. Vides iekšējie un ārējie resursi.
  3. Stress un tā pārvarēšanas paņēmieni.
  4. Konflikti un to risinājumi.
  5. Pamatvajadzības un to iespaids uz cilvēka dzīves kvalitāti.
  6. Iespējamais atbalsts un rīcība krīzes situācijās.
  7. Dzīves mērķi, vērtības, to realizācijas iespējas.
  8. Lomu sajukums, lomu gaidas, vērtību, jūtu, pašidentifikācijas sajukums.
  9. Personības spēja pieņemt situāciju un būt atbilstošam sociālām gaidām, kuras atkarīgas no dzimuma un vecuma.
  10. Sasniegto rezultātu izvērtēšana, jaunu mērķu izvirzīšana.

Individuālās konsultācijas tiek organizētas, ievērojot individuālās psiholoģijas pamatprincipus, sniedzot klientam atbalstu un iedrošinot iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Pakalpojumu var pieteikt personīgi vai elektroniski un saņemt pēc pieprasījuma pakalpojuma sniegšanas punktos vai pie klienta mājās.

Augšā