Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā mērķis ir veicināt dzirdes invalīdu iekļaušanos sabiedrībā, novērst vai mazināt sociālo atstumtību, pašizolāciju, atkarību un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas, sniedzot klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, attīstot spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot, nodrošinot informāciju par klientam aktuāliem sociāliem jautājumiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojuma ietvaros organizētas atbalsta/pašpalīdzības grupas, kā arī individuālais sociālais darbs ar klientu. Pašpalīdzības grupās klienti motivē cits citu, dalās pieredzē un zināšanās, diskutē, uzdod un noskaidro jautājumus, palīdz citiem, motivē un izvērtē sevi.

Pakalpojums tiek nodrošināts pēc pieprasījuma un nepieciešamības pakalpojuma sniegšanas punktos vai pie klienta mājās.

Augšā