Surdotulka pakalpojumi saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai mērķis ir veicināt klienta iekļaušanos sabiedrībā, pieejamību vajadzīgajai informācijai, nodrošinot surdotulka pakalpojumu (līdz 120 astronomiskajām stundām 1 klientam gadā) saziņai ar citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši klienta uztveres un komunikācijas spējai.

Surdotulki veic sinhrono, secīgo un rakstveida tulkošanu.

Surdotulka pakalpojumus var pieteikt: ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai, sadzīves problēmu risināšanā, ārkārtas situācijās, vēršoties pašvaldībās, sociālos dienestos un citās valsts institūcijās, izglītības iestādēs, dažādos kursos, pasākumos, semināros, muzejos, ekskursijās u.c.

Surdotulka pakalpojumus klients var pieteikt un saņemt LNS RC pakalpojuma sniegšanas punktos personīgi vai sazinoties, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (e pasts, Skype, ooVoo, sms u.c.).

Sazinoties elektroniski, klients, veicot pasūtījumu, pakalpojuma saņemšanai norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds; klienta kartes numurs; kontaktinformācija un informācija par nepieciešamo surdotulka pakalpojumu – datumu, laiku, precīzu vietu; tulkošanas tēma. Pasūtījumus reģistrē surdotulks – klientu apkalpošanas speciālists, kas vienojas ar klientu par pakalpojuma izpildes laiku.

Augšā