LNS Rehabilitācijas centrs

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss

Valsts budžeta apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzirdes invalīdiem

SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” (LNS RC) ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem.

Atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam, dzirdes invalīdi „LNS Rehabilitācijas centrā” var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

• Atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (līdz 150 stundām gadā):

— latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība;

— saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;

— psiholoģiskās adaptācijas treniņi;

— palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (līdz 150 dienām piecos gados).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz personas ar dzirdes traucējumiem readaptāciju, resocializāciju un iekļaušanu sabiedrībā, lai mazinātu to sociālo atstumtību.

Mērķis: veicināt klienta motivāciju un pilnveidot viņa spējas un prasmes iekļauties sabiedrībā, lai mazinātu sociālo atstumtību un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

! Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedz:

1) iesniegumu,
2) ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi un nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
3) invaliditātes apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka personai ir noteikta invaliditāte.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

Dzirdes invalīdi valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt „LNS RC” pakalpojumu sniegšanas punktos – Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, klients ierodas LNS RC pie sociālā darbinieka ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu un Klienta reģistrācijas karti.

Lasītākās ziņas

Augšā